Aktualności

26 września 2017 14:27 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk.

 

OBRĘB GEODEZYJNY: GOPLANA

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KN1N/00027145/7

działka nr 235/1

 

2

Powierzchnię nieruchomości

o powierzchni 0,3000 ha;

 

 

3

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka znajduje się na terenie upraw rolniczych oraz znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody: „Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu”.

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

Cena nieruchomości

9.800,00 zł.

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania , najmu lub dzierżawy

 

Nie dotyczy

9

Terminy wnoszenia opłat

                 Nie dotyczy

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3 lub telefonicznie (63) 268-20-18 wew. 111.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku, w dniach od 26.09.2017 r. do dnia 18.10.2017 r.

 

Przeczytano: 328 razy.| Wydrukuj|Do góry