Aktualności

14 września 2017 11:34 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

                                                                                                          Skulsk, dnia 14.09.2017r.

OŚiPG.6220.17.2017                                                                                              

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK

 

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.)   oraz art. 63 ust.2 ustawy                        z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                       (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że:

 

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w dniu  14.09.2017r.  postanowieniem  OŚiPG.6220.17.2017  Wójt Gminy Skulsk odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest                  na  działkach  nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb  Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

 

Z treścią zgromadzonej  dokumentacji w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Skulsku, pokój nr 11                                  od poniedziałku do piątku w godzinach  730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk, przekazano Sołtysowi Sołectwa Mielnica Duża  z prośbą o podanie  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty.

 

                                                                                             

 Wójt Gminy Skulsk

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 282 razy.| Wydrukuj|Do góry