Aktualności

17 maja 2017 08:53 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji i pokrycia dachu na budynku szkoły w Wandowie, dz. nr 74/2, 94/1, obręb Czartówek, gmina Skulsk.

Wójt Gminy Skulsk                                                                                                    Skulsk, dnia 17.05.2017r.

ZP.6733.4.2017

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

 

               Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy                      z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji i pokrycia dachu na budynku szkoły w Wandowie,                           dz. nr 74/2, 94/1, obręb Czartówek, gmina Skulsk.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                           na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk oraz przekazane do sołtysa miejscowości Czartówek z prośbą o podanie                            do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy przy  ul. Targowej 2                     w Skulsku (pok. nr 11).

 

 

 Z up. Wójta 

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy                                                                    

 

 

Przeczytano: 431 razy.| Wydrukuj|Do góry