Aktualności

11 maja 2017 11:34 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk wraz z pełną diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz oceną oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie konferencji, konsultacji społecznych i warsztatów.

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi

 „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk”


Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

1.       Postanowienie ogólne

1.1.Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8 ustawy);

1.2.Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;

1.3.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

1.4.Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt II, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina może przeznaczyć na realizację zadania

1.5.Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Paweł Walczak – Koordynator Projektu – tel. 63 2682018 w. 18, e-mail: p.walczak.lisewo@wp.pl

2.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” (zwanego dalej Programem Rewitalizacji) wraz z działaniami towarzyszącymi wymienionymi w części 2.3. niniejszego zapytania oraz jeśli będzie wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Program Rewitalizacji będzie uchwalany na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Warunki zlecenia:

 1. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o rewitalizacji,

 2. Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

 3. założeniami narodowego Planu Rewitalizacji 2020,

 4. Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020,

 5. innymi dokumentami określającymi zasady tworzenia programów rewitalizacyjnych.

 1. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina.

 2. Do zadań wykonawcy należy:

 1. organizacja konferencji rozpoczynającej projekt na terenie gminy oraz aktywne uczestnictwo w niej (prelekcja z zakresu wykonywanych działań w ramach projektu i znaczeniu programu rewitalizacji dla Gminy, maksymalna liczba uczestników to 40 osób) – 6 godzin. Na konferencję zamawiający udostępni pomieszczenie i catering.

 2. przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla 10 pracowników Urzędu (2 dni po 8 godzin) w zakresie wykonywanego przez niego zadania. Miejsce warsztatów zostanie wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający opłaci wynajem sal oraz wyżywienie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej i elektronicznej, długopis, notes).

 3. przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej dla konsultacji społecznych Nr 1 odnośnie tworzonego Programu rewitalizacji. Materiały powinny obejmować (maksymalna liczba 100 osób): ogólne założenia dotyczące programu rewitalizacji, temat obszarów kryzysowych z uwzględnieniem miejsc ich nasilenia oraz lokalizacji na terenie gminy, wzory formularzy do zebrania opinii i kart projektów od interesariuszy.

 4. opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w tym przeprowadzenie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Analiza i diagnoza powinna obejmować swoim zakresem wszystkie sołectwa Gminy i opierać się na możliwie najnowszych danych.

Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 1. przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej dla konsultacji społecznych Nr 2 odnośnie tworzonego Programu rewitalizacji. Materiały powinny obejmować (maksymalna liczba 100 osób): podstawowe i kluczowe informacje o projekcie Programu rewitalizacji, wzory formularzy do zebrania opinii i kart projektów od interesariuszy.

- prace nad przygotowaniem Programu rewitalizacji będą oparte o współpracę z wszystkimi grupami interesariuszy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu.    

- przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Programu rewitalizacji.  

 1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującą:

- przygotowanie pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko w tym od wykonania prognozy odziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W przypadku braku zgody w/w organów na odstąpienie opracowania w/w dokumentów należy je opracować.

- sporządzenie prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii, zapewnienie udziału społeczeństwa – podanie dokumentu wraz z prognozą do publicznej wiadomości, zebranie uwag i ich analiza (rozpatrzenie i uwzględnienie tych zasadnych), sporządzenie podsumowania procedury SOOŚ 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektroniczna (wersja nieedytowalna w postaci pliku PDF i wersja edytowalna w postaci pliku MS Word).

 1. Przekazanie ostatecznej wersji „Lokalnego Programu Rewitalizacji” wraz z opracowaniem graficznym obszaru/ów rewitalizacji.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 2 egzemplarze w wersji papierowej, oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja nieedytowalna w postaci pliku PDF i wersja edytowalna w postaci pliku MS Word). Jedną mapę w wersji papierowej zawierającą wskazane granice obszaru/ów rewitalizacji wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

 1. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu prac nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

 3. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu oraz materiały szkoleniowe powinny zostać oznakowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w karcie wizualizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

3. Termin wykonania zamówienia:

15.10.2017 r. – graniczna data, do której wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu kompletny, wolny od wad prawnych i formalnych Program Rewitalizacji dla którego wydano pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają określone w ogłoszeniu warunki, tj.: Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wymagamy aby Wykonawca posiadał doświadczenie potwierdzone prawidłowym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 programów rewitalizacji gdzie przeprowadzane były konsultacje społeczne wraz z zatwierdzającą uchwałą Rady Gminy/Miasta dla których wydano pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy. W ofercie Oferent jest zobowiązany wskazać swoje doświadczenie podając dane teleadresowe JST, tytuł opracowania i okres realizacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wykazaną JST w celu potwierdzenia wskazanego doświadczenia.

 

5. Okres gwarancji: 24 miesiące.

6.    Opis sposobu przygotowania oferty

6.1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej (skan oferty w wersji kolorowej) na formularzu stanowiącym - Załącznik nr 1

6.2.  Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Zamawiającego, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

6.3.  Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.4.  Do oferty należy dołączyć wykaz opracowanych programów rewitalizacji – Załącznik nr 2

6.5.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

6.6.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

6.7.  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

6.8.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

7. Warunki płatności:

Termin płatności ustala się na 21 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy po wykonaniu każdego z zadań wymienionych w punkcie 2. przedmiotu zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert:

1. cena  za wykonanie zadania - 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma maksymalnie 70 pkt.)

                         Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------- x 70 pkt

Cena badanej oferty

 

2. Termin realizacji – 30% (maksymalnie 30 pkt.)

Terminem maksymalnym opracowania dokumentu jest 15.10.2017r.

Dla kryterium termin realizacji punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Kryterium terminu realizacji obliczone zostanie zgodnie ze wzorem. Zamawiający wymaga podania terminu realizacji w tygodniach.

Tr = (Tmin/To) x 30 pkt

Gdzie:

Tmin – minimalny termin realizacji oferowany przez Wykonawców

To – termin oferowany w ofercie badanej

Postępowanie wygra oferta, która uzyskała łącznie największą ilość punktów.

9. Termin, miejsce i forma składania ofert:

a) Ofertę należy przesłać na adres  Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk w terminie do dnia 18.05.2017 r. do godziny 10:00 lub na adres e-mail: ug.skulsk@skulsk.pl,

b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Przeczytano: 458 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry