Urząd Gminy Skulsk
http://gmina-skulsk.pl

08 sierpnia 2017 12:27 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zawiadomienie o wszczęciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

Skulsk, dnia 08.08.2017r.

OŚiPG.6220.17.2017

 

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J TA  G M I N Y  S K U L S K

 

 

               Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257)  oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

iż, na wniosek Pana Damiana Ziółkowskiego pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych                       w Koninie zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P                                 w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na  działkach                            nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb  Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

 

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skulsk,                     ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk.

 

 

 Z up. Wójta

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy