Aktualności

05 października 2017 14:55 | Aktualności

Obwieszenie Wójta Gminy Skulsk - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża .Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewid. 212,243,i 312 obręb Mielnica Duża , gmina Skulsk

Skulsk, dnia 05.10.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu...

czytaj więcej »

05 października 2017 14:23 | Aktualności

Komunikat Ostrzegawczy

czytaj więcej »

29 września 2017 12:00 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji pokrycia dachu budynku mieszkalno- gospodarczego w miejscowości Wandowo, działki nr 74/2 , 94/1 obręb Czartówek.

Skulsk, dnia 29.09.2017r. ZP.6733.9.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »

26 września 2017 14:27 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GOPLANA Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00027145/7 działka...

czytaj więcej »

20 września 2017 08:09 | Aktualności

XXXII sesja Rady Gminy

na dzień 27.09.2017 r.( tj. środa ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Celinowie. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

14 września 2017 13:56 | Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00095436/1 działka...

czytaj więcej »

14 września 2017 11:34 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 14.09.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »